hansoen.nl

Begeleiding en ICT verandering

"Elke verandering begint met te accepteren wat er is."

Verandering = ontwikkeling = groei = nieuwe mogelijkheden...

Veranderprocessen vinden voortdurend plaats. We merken dat niet altijd zo, toch is de wereld om ons heen voortdurend in beweging, en wij moeten daarop inspelen om mee te kunnen. Veel mensen zien dit niet als verandering, maar dat is het wel. Zo eenvoudig kan verandering dus zijn.

Geplande verandering is iets heel anders, maar toch ook niet zo heel veel anders dan 'spontane' verandering. Het verschil is dat het gepland is, en dat deze planmatigheid juist weerstand kan oproepen bij mensen die bij deze verandering betrokken zijn! De veranderingen met betrekking tot ICT zijn vaak gepland, of worden van hogerhand afgedwongen, en kunnen juist daardoor op weerstand stuiten. Terwijl het 'omarmen' van de nieuwe technologiën juist een belangrijke puls kan zijn tot beter onderwijs.

Het is daarom van essentieel belang om leerkrachten bij geplande ICT-verandering te betrekken. Het is van groot belang te communiceren met de mensen (leerkrachten) die met de ICT-verandering te maken krijgen, dan wel deze vorm moeten gaan geven. Door de leerkrachten uit te nodigen vanuit hun competenties/ kundigheid een inbreng te doen bij de voorbereiding van de ICT-verandering, kan de kans van slagen aanzienlijk vergroten!  Aan verandering ligt altijd helder geformuleerd beleid ten grondslag. Door beleid SMART op papier te zetten en te communiceren weten de betrokkenen waar ‘het naar toe gaat’ en wat er van hen wordt verwacht.

Criteria voor beleidsformulering:

  Waar streven we naar met de inzet van ICT?  (=doel)
  Wat doen we in de praktijk met ICT? (=praktijk)
  Hoe stemmen we de praktijk af op de doelen?
  Wat hebben we daartoe nodig?
  Welke budgetten, en tijdsinvestering is nodig?
  Wie kan welke kennis of ervaring inbrengen?
  Hoe geven we een verandering vorm?
  Hoe evalueren we het al dan niet slagen van het veranderproces?

Op veel scholen heeft ICT helaas nog steeds geen eigen plek in het curriculum of is het verweven in het leerstofaanbod. Veel scholen staan dus voor een ingrijpend veranderingstraject. Specifieke computervaardigheden van leerlingen zijn vaak niet beschreven, en worden zelden getoetst. Dat wat leerlingen oefenen of leren middels de educatieve software, komt meestal niet terug in voortgangs- of vorderingsrapportages. Wat op zich jammer is, want het lijkt er op deze wijze op dat  wat leerlingen aan of met de computer doen, niet of nauwelijks terug komt op rapporten of in een portfolio. Voor de meeste onderwijsgevenden is de integratie van (vak)didactiek en ICT een moeilijk onderwerp.

Gelukkig is ook te constateren dat er een inhaalslag op gang lijkt te komen. Door ontwikkelingen als het digi-bord, content op website van methodes enz. Ook door de eisen die de inspectie stelt aan het onderwijs, komen er processen op gang op school en bestuursniveau, die ICT de plaats geeft die het verdient in het onderwijs van deze eeuw !